Відділ обліку та звітності

Юридична адреса: м. Часів Яр, вул. Цілинників, буд. 1

Телефон: (06274) 7-20-36

Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48)

Графік прийому громадян: середа, п’ятниця з 9.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48)

Стислий перелік функцій:

 1. Ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності  Часовоярської міської ради, дитячих дошкільних закладів міста, які входять в мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету і  складання звітності.
 2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов’язань,  здійснення  платежів  відповідно до  взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку і звітності.
 4. Забезпечення контролю за  наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 6. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у бюджетних службах розпорядників бюджетних коштів   нижчого   рівня.
 7. Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів (в т.ч. підготовка та подання для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів).

 

Склад штату працівників та розподіл обов’язків:

Голоха Оксана Станіславівна, начальник відділу обліку та звітності міської ради

 1. Керівництво діяльністю відділу, забезпечення раціонального та   ефективного розподілу посадових обов’язків між працівниками з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку.
 2. Організація роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на відділ.
 3. Погодження проектів договорів (контрактів), дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна.
 4. Участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського  обліку   та звітності у бухгалтерських службах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 5. Здійснення контролю за:
 • відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться міською радою, складенням звітності;
 •  цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
 •  правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;
 •   відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
 •   додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
 •  здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби;
 •  усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами,  що  уповноважені  здійснювати  контроль  за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

6. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Куришова Валентина Миколаївна, заступник начальника відділу обліку та звітності міської ради

 1. Виконання роботи з ведення: бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності в міській раді; головної книги.
 2. Розшифровка по обліку касових, фактичних видатків у розрізі закладів, функціональних та економічних кодів з подальшим занесенням у книгу касових та фактичних видатків.
 3. Складання місячного, квартального та річного бюджетного та фінансового звітів по формі 2, формі 4, баланс (ф. № 1-дс), звіту про фінансові результати (ф. № 2-дс), звіту про рух грошових коштів (ф. № 3-дс), звіту про власний капітал (ф. № 4-дс), додатків до пояснювальної записки. Зведення касових видатків бюджету.
 4. Складання податкової декларації з плати за землю, звіту про суми податкових пільг, податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, декларації з екологічного податку.
 5. Здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди приміщень та окремо визначеного майна, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Часів Яра і знаходяться на балансі Часовоярської міської ради.
 6. .Участь в  організації  та  проведенні перевірки    стану   бухгалтерського   обліку   та   звітності   в міській раді та бюджетних закладах міста.
 7. Здійснення контролю за:
 • відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться міською радою;
 • цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
 • дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна міської ради;
 • правильністю проведення розрахунків  при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг,  відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи  наданих послуг згідно з  умовами укладених договорів,  у тому числі договорів оренди;
 • відповідністю взятих бюджетних зобов’язань  відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
 • станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської  заборгованості   Часовоярської міської ради та її виконавчих органів;- додержанням вимог  законодавства  під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
 • оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 • розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби;
 • усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

8. Інші обов’язки, передбачені законодавством. 

Коломацька Ірина Григорівна, провідний спеціаліст відділу обліку та звітності міської ради

 1. Робота з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності в міській раді.
 2. Підготовка вихідних даних для складання проекту бюджету, уточнення проектів кошторисів бюджету, здійснення розрахунків та обґрунтування до них, розподіл показників по кодам функціональної та економічної класифікації видатків.
 3. Складання кошторисів, розрахунків фонду заробітної плати, розрахунків по оплаті комунальних послуг бюджетних установ, розрахунків по транспортним послугам, відрядженням.
 4. Економічний аналіз господарчої діяльності розпорядників бюджетних коштів.
 5. Складання довідки про зміни доходів річних та помісячних призначень загального та спеціального фондів.
 6. Реєстрація розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів.
 7. Зміни планових призначень загального та спеціального фонду у програмі облфіну та звірка з фінансовим управлінням Бахмутської РДА.
 8. Веде спеціальні бухгалтерські програми.
 9. Забезпечує підготовку нормативних актів про зміни річних призначень, розпису загального та спеціального фондів бюджету по міській раді, затвердження структури виконавчих органів міської ради, оплати праці міського голови, затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період; проектів штатних розписів, тарифікаційних списків бюджетних установ.
 10. Облік показників по оплаті праці, їх аналіз.
 11. Надання оперативної інформації в фінансове управління Бахмутської РДА щодо оплати енергоносіїв та розшифровки про здійснення інших заходів із соцзахисту населення.
 12. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності міської ради, ревізії господарської діяльності підвідомчих ус­танов, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань; розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 13. Складання звітів в ЦСУ: з праці, про використання робочого часу, про обсяги реалізованих послуг.
 14. Підготовка документів для оформлення короткотермінової позички.
 15. Оформлення документів на видачу допомоги на поховання непрацюючих громадян.
 16. Облік доходів бюджету.
 17. На час відсутності начальника, заступника начальника відділу обліку та звітності міської ради з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує його обов’язки.
 18. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Пилипенко Наталя Василівна, спеціаліст І категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Отримання та видача коштів з обов’язковою реєстрацією прибуткових та видаткових ордерів.
 2. Ведення накопичувальної відомості по розрахункам з підзвітними особами (меморіальний ордер № 8).
 3. Складання накопичувальної відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державної казначейської служби України у розрізі кодів функціональної класифікації (меморіальний ордер № 2), Накопичувальної відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державної казначейської служби України у розрізі кодів функціональної класифікації (меморіальний ордер № 3).
 4. Реєстрація розпоряджень на фінансування, видачу повідомлень про фінансування. Облік асигнувань. Облік залишків на реєстраційних, котлових рахунках по КФК та КЕКВ.
 5. Облік видатків бюджету.
 6. Ведення програми Meregam.еxe для розпорядників коштів — для автоматизації операцій введення, коригування та передачі в органи Державної казначейської служби відповідної інформації.
 7. Складання актів звірок з постачальниками товарів та послуг, звіт про заборгованість за бюджетними коштами по формі № 7, накопичувальної відомості по розрахункам з дебіторами та кредиторами (меморіальний ордер № 4, меморіальний ордер № 6) складає та веде меморіальні ордера №№ 16, 17.
 8. Складання паспорту виконання бюджету.
 9. Підготовка звіту про касові та фактичні витрати по енергоносіям, порівняльного аналізу по розрахункам за енергоносії у натуральних показниках, інформацію про фактичні витрати по теплу, інформацію щодо скорочення споживання електричної  енергії  бюджетними установами.
 10. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності міської ради, ревізії господарської діяльності підвідомчих установ, інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань; розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 11. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Мазка Ольга Анатоліївна, спеціаліст І категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Робота з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів в міській раді.
 2. Отримання, видача та облік талонів на бензин. Ведення документів про рух та залишки талонів.
 3. Складання накопичувальної відомості витрат матеріалів (меморіальний ордер № 13), накопичувальної відомості про надходження продуктів харчування (меморіальний ордер № 11), накопичувальної відомості про витрачання продуктів харчування (меморіальний ордер № 12).
 4. Участь у проведенні інвентаризацій основних засобів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань та інших статей балансу міської ради та дитячих дошкільних закладів міста.
 5. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності міської ради.
 6. Роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
 7. Зберігання бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку та передача до архіву.
 8. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Сопельник Людмила Валентинівна, спеціаліст І категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги.
 2. Участь у розробці та здійсненні заходів, направлених на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.
 3. Нарахування заробітної плати робітникам міської ради, дитячих закладів міста згідно табелів використання робочого часу, складених відповідальними особами. Складання меморіального ордеру № 5 по нарахуванню зарплати.
 4. Складання накопичувальної відомості по розрахункам з батьківської плати (меморіальний ордер № 15).
 5. Підготовка нарахування, розрахунків, звітів:
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів ПФУ;
 • звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
 • розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України до ГВД ДОО;
 • розрахункової відомості про нарахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування України на випадок безробіття до  центру  занятості;
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по формі І ДФ до податкової  інспекції;
 • заяви-розрахунку (додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності).
 1. Підготовка довідок про заробітну плату для обчислення пенсії, про доходи для оформлення субсидій.
 2. Прийом документів для застосування податкової соціальної та підвищеної пільги;
 3. Надання оперативної інформації  в фінансове управління.
 4. Участь у проведенні інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань;
 5. Формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації. Внесення змін у довідкову та нормативну інформацію, що використовується при обробленні даних. Зберігання бухгалтерських документів, їх оформлення та передача до архіву.
 6. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Нагинай Вадим Миколайович, спеціаліст І категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Робота з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів в міській раді.
 2. Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів, в тому числі підготовка та подання інформації для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.
 3. Перевірка, складання та реєстрація договорів. Ведення реєстру договорів, складання додаткових угод до укладених договорів. Облік залишків юридичних забов’язань по укладеним договорам.
 4. Аналіз виконання договорів.
 5. Організація та проведення процедур закупівель товарів, послуг та робіт за бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України. Складання та подання на затвердження річного плану закупівель, додатку до річного плану закупівель.
 6. Підготовка та розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики.
 7. Участь у проведенні інвентаризацій основних засобів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань та інших статей балансу міської ради та дитячих дошкільних закладів міста;
 8. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності міської ради, ревізії господарської діяльності підвідомчих ус­танов, розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 9. Формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
 10. Зберігання бухгалтерських документів, їх оформлення та передача до архіву.
 11. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Шова Олег Костянтинович, спеціаліст І категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів в міській раді.
 2. Складання та ведення оборотних відомостей по основним засобам, малоцінним і швидкозношуваним предметам та запасам, що обліковуються на балансі міської ради.
 3. Складання та ведення накопичувальної відомості про вибуття і переміщення необоротних активів (меморіальний ордер № 9), накопичувальної відомості про вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів (меморіальний ордер № 10). Перевірка відомостей меморіальних ордерів з даними головної книги.
 4. Участь у проведенні інвентаризацій основних засобів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань та інших статей балансу міської ради та дитячих дошкільних закладів міста.
 5. Нарахування зносу на основні засоби, у разі потреби проводить переоцінку основних засобів.
 6. За поданням матеріально відповідальних осіб підготовка та подання на затвердження міському голові актів списання основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів та запасів, що обліковуються на балансі міської ради.
 7. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності міської ради, ревізії господарської діяльності підвідомчих ус­танов, розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 8. Роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
 9. Зберігання бухгалтерських документів, їх оформлює та передача до архіву.
 10. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Кочеткова Ганна Олександрівна, спеціаліст ІІ категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Робота з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності в міській раді.
 2. Підготовка документів для руху грошових коштів загального та спеціального фондів в органах Державної казначейської служби України.
 3. Забезпечення своєчасного проведення розрахунків, які виникли в процесі виконання кошторисів, з підприємствами, організаціями, установами за надані послуги та одержані товарно-матеріальні цінності, роботи.
 4. Облік юридичних та фінансових зобов’язань.
 5. Ведення книги обліку довіреностей.
 6. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності міської ради, ревізії господарської діяльності підвідомчих ус­танов, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань.
 7. Формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
 8. Зберігання бухгалтерських документів, їх оформлення та передача до архіву.
 9. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Нікуліна Ганна Леонідівна, спеціаліст ІІ категорії  відділу обліку та звітності міської ради

 1. Ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності в міській раді.
 2. Підготовка вихідних даних для складання проекту бюджету, уточнення проектів кошторисів бюджету, здійснення розрахунків та обґрунтування до них, розподіл показників по кодам функціональної та економічної класифікації видатків по дитячим закладам міста.
 3. Складання кошторисів, розрахунків фонду заробітної плати, розрахунків по оплаті комунальних послуг бюджетних установ, розрахунків по транспортним послугам, відрядженням по дитячим закладам міста.
 4. Робота з вдосконалення планової та звітної документації.
 5. Складання довідки про зміни доходів річних та помісячних призначень загального та спеціального фондів.
 6. Економічний аналіз господарчої діяльності дитячих дошкільних навчальних закладів міста.
 7. Відображення змін планових призначень загального та спеціального фондів у програмі облфіну та звірка з фінуправлінням Бахмутської РДА.
 8. Ведення програми «Формування зведеного кошторису доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ, змін кошторису» та передача в органи Державної казначейської служби відповідної інформації.
 9. Підготовка розпоряджень міського голови про зміни річних призначень загального та спеціального фондів бюджету по дитячім дошкільним закладам міста.
 10. Підготовка проектів штатних розписів, тарифікаційних списків бюджетних установ.
 11. Облік лімітів, фактичного витрачання енергоносіїв, договір РЕС.
 12. Надання оперативної інформації в фінуправління Бахмутської РДА по оплаті енергоносіїв, розшифровки про здійснення інших заходів із соціального захисту населення.
 13. Підготовка документів для руху грошових коштів загального та спеціального фондів в органах Держказначейства України.
 14. Інші обов’язки, передбачені законодавством.

Груненко Марина Сергіївна, спеціаліст І категорії  відділу обліку та звітності міської ради (перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку)

 

Перелік послуг, які надаються населенню:

 • Надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 • Надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які потрапили в скрутне матеріальне становище і потребують матеріальної підтримки;
 • Видача довідки про доходи особам, які раніше працювали в міській раді, для призначення пенсії;
 • Видача довідки про доходи