Оголошення

Опубликовано Дек 28, 2018

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту Генерального плану міста Часів Яр Донецької області

 

Замовник

Часовоярська міська рада.

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам державних будівельних норм та державних стандартів України з територіального планування населених пунктів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план міста Часів Яр розроблений на виконання Рішення Часівярської міської ради від 28.02.2014 року № 6/51-514.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та схеми планування території області (Схема планування території Донецької  області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2010р.) затверджена рішенням Донецької обласної ради №6/4-087 від 09.06.2011). У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми регіонального і місцевого рівня, що діють в населеному пункту, в тому числі: Програма економічного і соціального розвитку території Часовоярської міської ради; Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки; План дій з охорони навколишнього природного середовища Донецької області на 2013-2020 роки, затверджений рішенням Донецької обласної ради № 6/21-509 від 30.05.2013р. та інші.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Розроблення Генерального плану міста Часів Яр передбачає формування проектних рішень на всю територію міста. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними  інтересами.

Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), та дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України, а також визначає можливість здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до перспективного функціонального призначення на кожній окремій ділянці території населеного пункту.

 

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: наявність порушених ділянок, що зазнали техногенного впливу в наслідок видобувної діяльності; утворення та поводження з твердими побутовими відходами; забруднення атмосферного повітря; використання наявних рослинних ресурсів та розвиток зеленого господарства міста.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: створення раціональної планувальної структури, що передбачає більш ефективне господарське використання містобудіного ресурсу населеного пункту; визначення комплексу заходів із забезпечення міста спорудами та мережами інженерної інфраструктури та функціонування міського комунального господарства; забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності та відпочинку населення.

 

 

 

 

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

 

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
 2. Статистичний щорічник Донецької області;
 3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Часів Яр передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (надра, ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом

На території міста Часів яр відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду. Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується.

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення міста Часів Яр транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану міста для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану міста, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, в тому числі видобувної, транспортної мережі, головних споруд та мереж  інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану міста Часів Яр, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Застосування оцінка альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку міста та їх екологічні та соціальні наслідки.

 

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста Часів Яр може бути розширений та поглиблений.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану міста Часів Яр на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу чергу щодо:

— оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

— вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

— розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

— визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

—  проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

 1. Зміст та основні цілі генерального плану міста Часів Яр, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються генерального плану міста Часів Яр;
 5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану міста Часів Яр, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста Часів Яр;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста Часів Яр для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану міста Часів Яр.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Часів Яр подаються до:

Часовоярської міської ради за адресою: 84551, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Цілинників, 1.

Відповідальна особа:

Спеціаліст І категорії – архітектор відділу житлово-комунального господарства Часовоярської міської ради – Троцко Сергій Володимирович,  контактні дані: chasovgs@ukr.net ; тел. (06274)7-20-51 .

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 12.01.2019 року.